Voluntarii

Voluntarii

Voluntarii — reprezintă o pondere semnificativă între participanţii la activităţile de educaţie fizica şi sport. Voluntarii sunt prezenţi in comisii, colegii şi colective adhoc sportive (asociaţii şi cluburi sportive, asociaţii judeţene pe ramuri de sport, federaţiile sportive), dar şi în unele consilii consultative ale instituţiilor administraţiei centrale şi locale, cu atribuţii in domeniul educaţiei fizice şi sportului.
Personalul voluntar se implica profesional şi exigent in acţiunile şi activităţile pentru care îşi oferă serviciile. Majoritatea activităţilor in care sunt implicaţi voluntarii au caracter oficial sau sunt de interes public, responsabilitatea fiind maxima.
În aceste condiţii, apariţia şi punerea in aplicare a Legii voluntariatului se impunea cu necesitate.
Legea fundamentează următoarele principii pe care le promovează in practica manageriala:
a) participarea ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat;
b) implicarea activa a voluntarului în viata comunităţii;
c) desfăşurarea voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestaţii materiale din partea beneficiarului activităţii;
d) recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii şanselor, fără nici un fel de
discriminări.
Jocurile Olimpice şi Paralimpice, ca model competiţional şi cultural, oferă şi modelul voluntarului privind selecţia şi comportamentul.
Condiţiile minime şi calităţile speciale solicitate unui voluntar pentru Jocurile
Olimpice şi sau paralimpice sunt:
• dedicaţie totala succesului Jocurilor;
• capacitatea de a oferi clienţilor un standard înalt al serviciilor;
• atitudine prietenoasa şi pozitiva;
• capacitatea de a vorbi şi de a scrie in limba engleza şi in alta limba oficiala,
utilizata de delegaţiile comitetelor naţionale olimpice, participante;
• disponibilitatea de a participa la sesiuni de pregătire, începând cu anul
preolimpic;
• disponibilitatea de a lucra pe perioada desfăşurării jocurilor Olimpice,
minimum 8 ore pe zi;
• absenta antecedentelor penale;
• acordul de a îmbrăca uniforma Olimpica şi/sau Paraolimpica oficiala;
• obligaţia de a calatori şi a locui temporar in oraşul care găzduieşte jocurile
olimpice sau in împrejurimi;
• vârsta minima 18 ani la momentul organizării jocurilor.
Tipuri de îndatoriri îndeplinite de voluntari la Jocurile Olimpice şi/sau Paralimpice: monitorizarea intrărilor; verificarea permiselor; administraţie; servicii pentru sportivi şi pentru oficiali; teste antidoping pentru sportivi; operarea comunicaţiilor; conducerea autovehiculelor; servicii de întâmpinare a participanţilor; specialişti în limbi străine; logistica; servicii de medicină - sănătate; asistenţi ai Comitetelor Olimpice/Paralimpice Naţionale; operaţiuni de presa; informare publica; servicii pentru spectatori; tehnologie; vânzare de bilete; transport; diferite servicii pe stadion, săli, bazine şi alte baze sportive
pentru competiţie şi antrenament; servicii poştale, servicii religioase.
Voluntarii vor beneficia gratuit de uniforme oficiale, transportul public sau special, masa şi cazare.
Voluntarii vor obţine, la încheierea misiunii, un certificat de voluntar pentru activitatea desfăşurata in cadrul Jocurilor Olimpice şi/sau Paralimpice, pentru ca aceasta experienţă să poată fi, eventual, valorificata in acelaşi cadru sau in alt cadru social.

CAIETUL VOLUNTARULUI
Cap. I. MESAJE
1. Mesajul preşedintelui Comitetului de Organizare
2. Mesajul preşedintelui Federaţiei Internaţionale (corespondente)
3. Mesajul preşedintelui Federaţiei Romane (pe ramura de sport)
4. Alte mesaje ale unor personalităţi
Cap. II. ISTORIE ŞI REGULAMENTE
1. Istoria disciplinei sportive(ramuri de sport) respective. Aspecte semnificative
2.Regulamentul disciplinei sportive (ramuri de sport) - naţional

Cap. III. INSTRUCŢIUNI PENTRU VOLUNTARI

1. Definirea calităţii de voluntar
Participarea ca voluntar se face prin implicarea activa, pe baza consimţământului liber exprimat, fără compensare materiala, ca urmare a recrutării realizate fără discriminare pe baza egalităţii şanselor.
În sensul Legii voluntariatului nr. 159/2001, art. 2:
a) voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de persoane fizice,denumite voluntari, in cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul de munca şi raportul juridic civil de prestare a unei activităţi remunerate:
b) activitatea de interes public este activitatea desfăşurata, potrivit legii, in
domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico - sanitar, cultural, artistic, educativ de învăţământ ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar;
c) beneficiar al voluntariatului este persoana juridica de drept public sau persoana juridica de drept privat fără scop lucrativ care încheie, in condiţiile prezentei legi, contract de voluntariat.
d) contract de voluntariat este o convenţie cu titlul gratuit, încheiat între o persoana fizica, denumita voluntar, şi o persoana juridica, denumita beneficiarul voluntariatului, in temeiul căreia prima se obliga fata de a doua sa presteze o activitate de interes public fără a obţine o contraprestaţie materiala.

2. Contractul de voluntariat (conf. L. voluntariatului, 195/ 2001, cap. II).
Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat in forma scrisa, sub sancţiunea nulităţii absolute, între voluntar şi beneficiarul voluntariatului, in condiţii de libertate contractuala a parţilor şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
Contractul de voluntariat se încheie in doua exemplare, dintre care unul se păstrează în mod obligatoriu in evidenta persoanei juridice.
În contractul de voluntariat trebuie sa fie stipulate cel puţin următoarele drepturi ale voluntariatului:
a) participarea** activa la elaborarea şi derularea programelor in considerarea cărora a încheiat contractul;
b) desfăşurarea activităţii in concordanta cu pregătirea sa profesionala;
c) **asigurarea
de către beneficiarul voluntariatului a desfăşurării activităţilor in condiţiile legale de protecţie a muncii, in funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;
d) asigurarea de către beneficiarul voluntariatului, in condiţiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident şi de boala ce recurg din natura activităţii; in lipsa asigurării, costul prestaţiilor medicale se suporta integral de către beneficiarul voluntariatului;
e) eliberarea de către beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care sa ateste calitatea de voluntar;
f) rambursarea de către beneficiarul voluntariatului in condiţiile convenite in contract, potrivit legii, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activităţii;
g) durata timpului de lucru, stabilita, in condiţiile legii, sa nu afecteze sănătatea şi resursele psihofizice ale voluntariatului;
h) beneficiază de titluri onorific, decoraţii, premii, în condiţiile legii.
Contractul de voluntariat urmează sa cuprindă cel puţin următoarele obligaţii ale voluntariatului:
a) sa îndeplinească sarcinile primite din partea beneficiarului voluntariatului;
b) sa păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces in cadrul activităţii de voluntariat;
c) sa participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de către beneficiarul voluntariatului;
d) sa ocrotească bunurile pe care le foloseşte în cadrul activităţii de voluntariat;
În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează conducerii persoanei juridice cu care a încheiat contractul.
Excluderea obligaţiilor ce revin voluntariatului nu se poate face prin reprezentare.
Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusa regulilor prevăzute de Codul civil.
Daca pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa parţilor, o situaţie de natura sa îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar daca situaţia face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta este realizat de plin drept.
Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisa a uneia dintre părţi, formulata in termen de 15 zile de la data la care a intervenit situaţia prevăzuta la art. 12.
Denunţarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din iniţiativa voluntarului sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, fără obligaţia prezentării motivelor.
Litigiile izvorâte de încheierea, modificarea, excluderea sau încetarea contractului de voluntariat sunt de componenta instanţelor judecătoreşti, daca părţile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabila. Acţiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru.

3. Activităţi desfăşurate de voluntari:
Voluntarii pot fi implicaţi în următoarele activităţi:
a) transportul sportivilor, oficialilor (şoferi, însoţitori);
b) acreditare;
c) servicii VIP;
d) servicii sportive şi oficiali (exclusiv antrenamente §i competiţii);
e) specialişti în limbi străine;
f) medicina;
g) control doping;
h) relaţia cu mass-media;
i) servicii pentru spectatori (bilete, acces etc.)
j) servicii tehnice, tehnologice;
k) servicii antrenamente şi competiţii (personal pe bazele sportive, arbitrii,
curieri etc.)
l) servicii cazare şi alimentaţie;
m) altele.

4. Cerinţe de acces in corpul voluntarilor (selecţia)
Pentru a putea fi acceptat in corpul voluntarilor, candidaţii trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:
a) vârsta minima 18 ani. Excepţie: portdrapel, portpancardă, curier in spaţiul competiţional, cu acordul scris al parţilor;
b) cunoaşterea a 1 -2 limbi străine de circulaţie internaţională şi/sau a unei limbi vorbite de una dintre delegaţiile sportive;
c) disponibilitatea pentru a participa la cursul de formare
- instruire de orientare
- instruire specifica fiecărui rol (spiritul acţiunii, reguli de comportament, amploare destinate procedurii)
d) disponibilitate pentru a participa la activităţi de predare, pregătire şi desfăşurării acţiunii, după caz, in funcţie de rol, 8-10 ore pe zi.
e) capacitatea de lucru în echipa: orientarea spre scopul general şi anume reuşita deplina a acţiunii

5. Reguli de comportament pentru voluntari:
a) fiţi amabili şi surâzători;
b) folosiţi uniforma curata şi completa, echipamentul de protecţie împotriva frigului (tricou, şosete) se poarta sub uniforma;
c) purtaţi acreditarea in permanenţă;
d) nu va manifestaţi exagerat simpatia pentru unii sportivi, comitetul de organizare este neutru;
e) nu ţineţi mâinile in buzunare, nu purtaţi ochelari de soare, nu fumaţi şi nu mestecaţi guma când vorbiţi cu cineva;
f) vorbiţi rar, clar;
g) fiţi politicoşi, ascultaţi fără sa va intimidaţi şi solicitaţi timp pentru informare, după caz, nu daţi informaţii inexacte;
h) când sosiţi la locul de munca repartizat prezentaţi-va şefului ierarhic, semnalaţi acestuia orice situaţie anormala; consultaţi-l in situaţii de criza; nu părăsiţi locul de munca daca nu aţi fost înlocuit;
i) toţi oaspeţii trebuie primiţi şi trataţi în mod nediscriminatoriu in raport cu naţionalitate, religia, sexul, cultura şi limba folosita, de reţinut:
• folosiţi formula de salut completa, nu „Salve", „Ciao"', „Pa" ;
• salutul este însoţit de strângerea mâinii la francezi; la englezi numai prezentarea este însoţita de strângerea mâinii; pentru germani salutul este însoţit de rostirea numelui şi titlul;
• adresarea cu „tu" este relativ frecvent folosita de belgieni, spanioli şi norvegieni;
• nemţii, francezii şi olandezii folosesc adresarea cu „dumneavoastră";
• nu intraţi in contact fizic (îmbrăţişare);
• nu faceţi semne cu mana;
• arabii nu mănâncă carne de porc, iar hinduşii nu mănâncă vita;
• in fata unui arab nu staţi picior peste picior şi nici nu-i oferiţi ceva cu mana stânga;
•nu abordaţi subiecte ca „nazismul" (Germania), „politica şi religie" (Suedia);
• nu întrebaţi un francez cum ştie sa se descurce;
• nu confundaţi un portughez cu un spaniol şi un austriac cu un german;
• nu formulaţi asemănări cu Albania in relaţia cu grecii şi asemănări cu Belgia in relaţia cu olandezii;
• in relaţia cu japonezii, cu ocazia unui toast, sa nu spuneţi „cin-cin".

6. Drepturile voluntarului
Voluntarii au următoarele drepturi:
a. dreptul de a participa la cursul de formare;
b. dreptul de a alege (opţiune) pentru un loc de munca din 2-3 posibilităţi, in funcţie de disponibilităţile dovedite şi acceptate de organizator (beneficiar);
c. dreptul de a primi un certificat de voluntar;
d. transportul gratuit la şi de la locul de munca;
e. dreptul la masa şi răcoritoare in mod gratuit;
f. dreptul la uniforma pe care o pot păstra după terminarea acţiunii.

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License