Statutul Asociatiei

ASOCIAŢIA PROFESORILOR
DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
DIN JUDEŢUL DOLJ

STATUT

CRAIOVA 2009

CAP. I
CONSTITUIREA ASOCIAŢIEI
Art.1.1. Înfiinţarea asociaţiei:
Asociaţia se înfiinţează prin decizia persoanelor care, conform propriei voinţe, doresc unificarea eforturilor pentru sprijinirea educaţiei fizice şi sportului din judeţul Dolj.
Art. 1.2. Denumirea asociaţiei
Denumirea asociaţiei este “ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN JUDEŢUL DOLJ”
Art. 2 Forma juridica a asociaţiei
“ Asociaţia Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport din Judeţul Dolj ”, numită în continuare A.P.E.F.S.J.D., se constituie ca o organizaţie cu scop nelucrativ si nepolitic, nonguvenamentală, organizată pe principiul nonprofitului, şi care îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu legile române şi prevederile prezentului statut.
A.P.E.F.S.J.D. este o organizaţie cu personalitate juridica, constituită de persoane fizice/juridice, denumite membri, ce aparţin aceleiaşi profesiuni, unor profesiuni înrudite sau alte persoane, care contribuie atât material, cât şi prin cunoştinţele şi munca lor la realizarea scopului şi obiectivelor specifice legate de domeniul educaţiei fizice şi sportului , în conformitate cu scopul şi obiectivele urmărite de asociaţie, prezentate în acest statut.
Constituirea asociaţiei profesionale s-a făcut în baza art. 40 din Constituţia României şi a ORDONANŢEI nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, prin libera asociere a membrilor ei, in urma obţinerii unei autorizaţii date in prealabil de organele şi in condiţiile prevăzute de lege, adoptându-se în acest scop, de către adunarea generala a asociaţilor, actul constitutiv şi statutul.
În întreaga activitate, Asociaţia Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport din Judeţul Dolj va respecta Constituţia şi legile ţării şi va milita pentru protejarea valorilor fundamentale ale democratiei.
Actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi orice alte documente emanând de la asociaţie vor purta denumirea asociaţiei şi numărul de înregistrare specific.
Asociaţia se înfiinţează pe o durată nelimitată de la momentul înregistrării sale.
Asociaţia va putea avea reprezentanţe, filiale, agenţii care vor putea fi înfiinţate pentru îndeplinirea obiectului de activitate, prin hotărârea Adunării Generale.
Art. 3 Sediul asociatiei
Sediul asociaţiei este in Romania, municipiul Craiova, str. Brestei, Nr. 146, judeţul Dolj.
Sediul asociaţiei va putea fi schimbat prin hotărârea conducerii asociatiei.
Art. 4 Scopul asociaţiei
Asociaţia va desfasura activităţile arătate in obiectul de activitate şi care se referă in esenţa la:
 promovarea educaţiei fizice şi sportului ca activităţi indispensabile omului modern;
 sprijinirea activitatilor de educaţie fizică şi sport în toate domeniile, la toate nivelurile si la toate vârstele;
 creşterea performanţei sportive;
 apărarea drepturilor profesorilor de educaţie fizică şi sport, antrenorilor şi tuturor specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul educaţiei fizice şi sportului;
 promovarea libertăţii si demnităţii profesiei.
Art. 5 Obiectul de activitate constă în:
 constituirea asociaţiei ca forum al celor mai înaintate idei în domeniul educaţiei fizice şi sportului şi ca promotor al progresului;
 contribuţia la promovarea şi ameliorarea legilor şi reglementărilor privind activitatea profesională;
 recunoaşterea pragmatică a educaţiei fizice şi sportului ca element constitutiv al educaţiei omului;
 propunerea unor standarde naţionale de evaluare a activităţii profesorilor de educaţie fizică şi a antrenorilor;
 consolidarea relaţiei cu societatea civilă, în vederea conştientizării de către aceasta a rolului educaţiei fizice şi sportului, pentru îmbunătaţirea imaginii profesiei şi afirmarea principiului „Mens sana in corpore sano” ca principiu fundamental al existenţei umane;
 oferirea unui cadru organizat de promovare a intereselor profesionale ale profesorilor de educaţie fizică, antrenorilor şi a tuturor persoanelor care activează în domeniul sportiv; recunoasterea si apararea drepturilor tuturor celor care activează în domeniul educaţiei fizice şi sportului sau adiacente acestuia;
 reprezentarea intereselor comune ale asociaţiei pe lângă organismele şi organizaţiile internaţionale;
 propunerea şi participarea la elaborarea de instrucţiuni, standarde, normative tehnice si acte normative specifice domeniului;
 informarea asociaţilor cu toate noutăţile specifice domeniului asociaţiei: cărţi, monografii, manuale, reviste, auxiliare didactice, etc.;
 susţinerea cercetării ştiinţifice din domeniul educaţiei fizice şi sportului;
 organizarea unor studii, anchete, mese rotunde, dezbateri pe probleme de didactică sau politici educationale cu participarea unui numar mare de profesori, antrenori, autori de cărţi, manuale şi auxiliare didactice, editori de cărţi de specialitate, cu participarea altor asociaţii profesionale (de mediu, psihopedagogie, medicale, etc.);
 sprijinirea celebrării unor evenimente din domeniul educaţiei fizice şi sportului, interne ( locale- „GALA SPORTULUI ŞCOLAR DOLJEAN” si „GALA SPORTULUI

DOLJEAN” - sau naţionale) şi internaţionale, sau alte evenimente din viaţa membrilor asociaţiei;
 sprijinirea deasfăşurării dunor manifestări sportive organizate de către instituţii de stat, cluburi şi asociaţii nonguvernamentale;
 înfiinţarea unui CLUB DE JOGGING;
 acordarea de distincţii însoţite de premii:
 titlul ‚,PROFESORUL ANULUI’’, pe cicluri şi forme de învăţământ, acordat cadrelor didactice care s-au remarcat prin rezultate deosebite (gimnaziu, liceu, sport de performanţă, tânără speranţă, fair play) pentru învăţământul preuniversitar;
 titlul „ANTRENORUL ANULUI” acordat unui antrenor pentru rezultate de excepţie la nivel naţional sau internaţional, pe categorii: sport şcolar si sport de performanta;
 titlul „CERCETĂTORUL ANULUI ” acordat la nivelul învăţământului universitar pentru cercetare ştiinţifică;
 organizarea de expoziţii de carte de specialitate/ fotografii artistice cu teme din educaţie fizică şi sport, etc. cu diverse ocazii;
 sensibilizarea factorilor de decizie în legătura cu:
 necesitatea traducerii în fapt a principiului: „învăţământul/educaţia fizică/sportul sunt priorităţi naţionale”
 conştientizarea în ceea ce priveşte necesitatea imperioasă de practicare a exerciţiilor fizice şi sportului de către copii, tineri şi adulţi;
 înţelegerea îmbunătăţirii calităţii vieţii prin practicarea sistematică a exerciţiilor fizice pe tot parcursul vieţii;
 obligativitatea susţinerii materiale şi financiare a dezideratelor mai sus menţionate;
 sprijinirea activităţilor de perfecţionare continuă a cadrelor didactice/antrenorilor care predau educaţia fizică şi sportul şi a altor categorii profesionale înrudite (pregătirea pentru susţinerea gr. Did. I, redactarea de articole, scrierea unor auxiliare didactice, etc.);
 întărirea colaborarii cu toţi factorii la care se regăsesc elemente din scopul asociaţiei:
 instituţii de stat, interne sau internaţionale
 asociaţii nonguvernamentale, interne sau internaţionale prin stabilirea de parteneriate oficiale/protocoale de colaborare;
 imbunătăţirea comunicării inter si intra instituţionale;
 organizarea si participarea la congrese, simpozioane (ex. Simpozionul Internaţional „Educaţie prin Mişcare” ), conferinţe, schimburi de experienţă, reuniuni ştiinţifice cu caracter naţional si internaţional, în ţară şi în străinătate, sprijinirea profesorilor de
educaţie fizică/antrenorilor/specialiştilor din domeniile conexe in demersurile lor privitoare la bursele de studii, realizarea unor specializari sau alte forme de pregatire profesionala, în ţară şi în străinătate;
 colaborarea cu toţi partenerii implicaţi în formarea profesionala a tinerilor profesori şi antrenori pe parcursul studiilor universitare şi post-universitare (universitati, scoli, inspectorate şcolare, direcţii judeţene pentru sport, case ale corpului didactic, Institutul de Stiinte ale Educatiei, Ministerul Educatiei, Ministerul Tineretului şi Sportului, federaţiile naţionale pe ramuri sportive, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, Academia Olimpică Română, etc.);
 crearea une bănci de date, pentru informarea la zi cu ultimele cercetări şi cu direcţii de dezvoltare în domeniu, precum şi cu progresele înregistrate de membrii asociaţiei în munca lor, care sa includă printre altele:
 un calendar al activitatilor specifice la nivel national si international,
 bibliografie in mai multe limbi străine,
 traduceri de articole de specialitate in limba romana,
 reteaua membrilor asociatiei,
 afilierea la asociaţii sau grupuri de interes organizate pe criterii profesionale;
 oferirea de consultanţă in domeniul educaţiei fizice şi sportului precum şi a profesiilor conexe domeniului educaţiei fizice şi sportului;
 contributii la reviste de specialitate prin publicare de articole;
 editarea unei reviste proprii: „Palestra”
 editarea unor materiale de informare (buletine informative, Anuarul Rezultatelor Sportive din Judeţul Dolj, auxiliare didactice, etc.) aprobate de Consiliul director;
 facilitarea accesului membrilor asociaţiei la informaţiile necesare perfecţionării profesionale prin organizarea unui CENTRU DE RESURSE BIBLIOGRAFICE;
 militarea pentru crearea unor condiţii mai bune de desfăşurare a activităţilor de educaţie fizică şi sport;
 sprijinirea autorităţilor locale în amenajarea, reamenajarea şi modernizare spaţiilor de joacă şi bazelor sportive din Craiova şi judeţ;
 promovarea colaborării României cu alte ţări în domeniul activităţilor şi iniţiativelor legate de scopul asociaţiei;
 sprijinirea sportivilor, tehnicienilor si formaţiilor sportive din judeţul Dolj care reprezintă România în întrecerile sportive internaţionale;
 diseminarea cunostinţelor câştigate în domeniu prin site-ul asociaţiei, revistă, buletine informative, etc. tuturor membrilor asociaţiei sau altor persoane intersate;
 preocuparea în dezvoltarea si îmbogăţirea vieţii culturale şi sociale a membrilor asociaţiei prin organizarea de excursii interne si internaţionale, manifestări literare, artistice si
sportive, de petrecere a timpului liber în mod plăcut şi recreativ, competiţii sportive locale sau organizate în parteneriate cu alte judeţe, în acest mod realizându-se consolidarea legăturilor dintre membrii asociaţiei;
 adoptarea, şi urmărirea respectarii Codului deontologic, prin Consiliul de Onoare;
 promovarea imaginii A.P.E.F.S.D. sub orice formă în ţară şi străinătate, parteneriate Mass-Media;
 promovarea spiritului olimpic şi educarea oamenilor prin organizarea si sprijinirea unor activităţi specifice (ex. concurs „CINE ŞTIE OLIMPISM INVINGE”, emisiuni radio şi TV, editarea de pliante, orare şcolare, calendare, semne de carte, broşuri, etc.)
 educarea tinerilor pentru „fair play” pentru respectarea regulilor, renunţarea la avantajele obţinute pe nedrept, egalitatea de şanse, comportamentul preventiv, respectarea adversarului şi despre prezervarea integrităţii fizice şi psihologice a acestuia;
 oferirea unei alternative, prin sport şi turism tinerilor, pentru a-şi petrece timpul plăcut şi util, de prevenire a violenţei stradale, în vederea eliminării actelor de delicvenţă (consum de alcool şi droguri, etc.)
 sprijinirea activităţilor organizate de asociaţiile sportive şcolare, cluburi sportive private şi de stat;
 organizarea şi desfăşurarea unor competiţii sportive adresate persoanelor cu dizabilităţi;
 instituirea sloganului „Sportul - o şcoală a vieţii” şi organizarea unor activităţi specifice în vederea educarii tinerilor pentru viaţă, pentru pace şi armonie;
 înfiinţarea „CLUBULUI PROFESORILOR”;
 crearea unor legături de prietenie si colaborare cu alte organizatii profesionale din
ţară şi străinatate, care să contribuie la întelegerea reciproca a problemelor si aspectelor de ordin profesional;
 realizarea unui site al asociaţiei pentru informare şi comunicare;
 înfiinţarea unui MUZEU VIRTUAL al educaţiei fizice şi sportului din judeţul Dolj, prezentat pe site-ul asociaţiei;
 editarea de calendare, agende, fanioane şi alte obiecte promoţionale pe care vor fi inscripţionate sigla şi culorile asociaţiei;
 denumirea zilei de 15 iunie ca „ZIUA PROFESORILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI A ANTRENORILOR DIN JUDEŢUL DOLJ - Balul profesorilor de educaţie fizică”
 promovarea conceptului de voluntariat si înfiinţarea „CLUBULUI VOLUNTARILOR” (realizarea unui ecuson şi brevet);
 acordarea de asistenţă juridică şi de altă natură persoanelor din sistem, aflate în situaţia de a-şi apăra drepturile, de a riposta la abuzuri sau ilegalităţi comise de autorităţi;
Obiectul de activitate al A.P.E.F.S.D. poate fi modificat sau completat prin hotărârea Adunării Generale a membrilor săi, luată cu majoritate de 2/3 din numarul membrilor.

CAP. II. PATRIMONIUL ASOCIATIEI
Art. 6 Asociaţia îşi va constitui patrimoniul din:
 taxa de înscriere = 10 lei (stabilită de Adunarea Generală),
 cotizaţiile membrilor asociaţiei, (stabilite de Adunarea Generală), după tranşe de vechime:
 până la 10 ani = 30 lei
 11 - 25 ani = 40 lei
 peste 25 ani = 50 lei
 membrii susţinători, membrii de onoare, studenţii F.E.F.S., persoanele cu dizabilităţi, pensionarii şi persoanele care nu au venituri nu plătesc taxa de înscriere şi cotizaţia anuală.
 donaţii din partea unor persoane fizice sau juridice, din ţară şi străinătate,
 sponsorizari/legate interne si internaţionale,
 alte venituri prevăzute de lege.
Toate valorile ce vor intra in patrimoniul asociaţiei vor fi destinate exclusiv obiectului de activitate si scopului înfiinţarii acesteia cu respectarea regulii nonprofitului.
1. Donaţiile, sponsorizările si legatele vor putea fi acceptate numai dupa o atenta examinare a sursei lor.
Patrimoniul initial este constituit din suma de 600 RON, reprezentand aportul in bani a membrilor fondatori.

CAP. III. MEMBRII ASOCIAŢIEI.
DREPTURI SI OBLIGAŢII.
Art.7 Membru al asociaţiei poate fi orice persoană fizică sau juridică, care respectă principiul nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii:
• profesori cu specialitatea educaţie fizică şi sport care activează sau au activat în învăţământul preuniversitar şi universitar, de stat sau particular; antrenori;
• persoane cu specialităţi înrudite educaţiei fizice şi sportului;
• activişti din domeniul educaţiei fizice şi sportului (D.J.S., Ministerul Tineretului şi Sportului, Cluburi şi asociaţii sportive, mass-media etc.),
• personalul care activează în domeniul medicinei sportive,
• persoane din orice domeniu de activitate,
care doresc să participe activ la realizarea obiectului de activitate al asociaţiei şi care şi-au exprimat in mod liber voinţa de a face parte din asociaţie, îşi plătesc taxa de înscriere şi cotizaţia stabilită de Adunarea Generală.
Art.8 (1) Membrii actului constitutiv al asociaţiei sunt membrii fondatori.
Persoanele care doresc să devină membri ai asociaţiei vor depune o cerere de înscriere la secretarul Consiliului Director, însoţită de CV model european şi o recomandare a unui membru fondator, urmând a fi discutată în prima şedinţă a Consiliului Director.
Primirea acestor membri se va face de catre Consiliul Director cu majoritatea de 2/3.
(2) Membrii asociaţiei sunt:
 Membrii fondatori, semnatari ai actului constitutiv şi statutului;
 Membrii iniţiatori, care au hotărât constituirea asociaţiei;
 Membrii asociaţi, care se înscriu în asociaţie ulterior constituirii ei şi sunt validaţi de către Consiliul Director;
 Membrii de onoare, persoane străine de asociatie carora li se acorda acest titlu de către Adunarea Generală. Calitatea de membru de onoare poate fi acordată unor personalităţi din ţară şi de peste hotare care s-au ilustrat prin activitatea desfaşurată în domeniul educaţiei fizice şi sportului. Conferirea calităţii de membru de onoare se aproba de catre Adunarea Generala a A.P.E.F.S.J.D. după primirea acceptului de la persoana solicitată (în baza unei solicitări făcută de Consiliul Director). Din rândul membrilor de onoare se poate alege de către Adunarea Generală: preşedintele de onoare al A.P.E.F.S.J.D.
 Membrii susţinători care sprijină material/financiar desfăşurarea activităţilor derulate de A.P.E.F.S.J.D.
 Membrii simpatizanţi care sprijină prin voluntariat organizarea şi desfăşurarea activităţilor.
 Personal angajat, potrivit legislaţiei muncii.
Art.9 Fiecare membru al asociaţiei are următoarele drepturi:
a) să participe sau să fie reprezentat (în cazul persoanelor juridice) la lucrările Adunarii Generale a asociaţiei, cu drept de vot pentru adoptarea tuturor hotărârilor;
b) să fie ales în oricare din organele de conducere sau de specialitate ale asociaţiei în condiţiile prezentului statut;
c) să participe la lucrările congreselor, simpozioanelor, reuniunilor ştiinţifice organizate de A.P.E.F.S.J.D. şi să colaboreze la publicaţiile editate de aceasta;
d) să participe la activitaţile cu caracter cultural, artistic şi sportiv ale A.P.E.F.S.J.D.;
e) să primeasca informaţiile de care dispune asociaţia referitoare la problemele specifice obiectului de activitate;
f) să primeasca asistenţă şi consultanţa în vederea fundamentării deciziilor proprii;
g) să primeasca publicaţiile asociaţiei contra cost sau gratuit şi să publice în acestea articole, comunicări, informaţii şi reclame.
h) să primească distincţii şi premii.
Art. 10 Fiecare membru al asociatiei are urmatoarele obligatii:
a) să promoveze obiectivele asociaţiei şi să militeze pentru îndeplinirea scopului pentru care a fost infiinţată asociaţia;
b) să respecte normele de etică profesională şi ţinută morală în relaţiile cu ceilalţi membri;
c) să participe activ la acţiunile organizate de asociaţi;
d) să militeze pentru creşterea prestigiului asociaţiei, al membrilor acesteia în ţară şi în străinătate;
e) să respecte prevederile statutului şi hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor;
f) să achite la timp cotizaţia de membru/să susţină material asociaţia.
Art.11(1) Primirea de noi membri se face de către Consiliul Director cu majoritatea de 2/3 din numărul membrilor prezenţi la şedinţă, pe baza unei cereri de înscriere, însoţită de CV model european şi o recomandare a unui membru iniţiator/fondator.
(2) La primirea în A.P.E.F.S.J.D. membrii vor primi legitimaţia şi insigna asociaţiei;
Art. 12 Calitatea de membru al asociaţiei incetează prin:
a) Renunţare. Încetarea calitatii de membru din iniţiativa proprie se va face, in mod obligatoriu, cu o notificare prealabilă de 10 zile înainte de facerea publică a acestei hotărâri, în caz contrar urmând a se suporta daunele materiale şi morale aduse asociaţiei.
b) Excludere. Se hotăreşte de Adunarea Generala cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate. Pot fi excluşi din A.P.E.F.S.J.D. asociaţii care nu-şi îndeplinesc îndatoririle prevăzute in statut sau care, prin faptele lor, prejudiciază interesele profesiei. Excluderea se avizează de către Consiliul Director, după o prealabilă verificare a existenţei si temeiniciei motivelor, realizată de către Consiliul de Onoare al asociaţiei şi consemnată în cuprinsul unui raport. In caz de excludere membrul asociat exclus nu are dreptul la restituirea aportului adus la patrimoniul asociatiei.
Excluderea membrilor Consiliului Director şi retragerea calităţii de membru de onoare se hotărăsc de către Adunarea Generală.
Art.13 Pot să fie membrii asociaţiei şi persoane din alte judeţe sau alte ţări.

CAP. IV. ADMINISTRAREA SI REPREZENTAREA ASOCIAŢIEI.
Art. 14 Organele asociaţiei sunt:
 Adunarea Generală
 Consiliul Director
 Consiliul de Onoare
 Comisia de Cenzori
Art.15 Organele de conducere sunt:
 Adunarea Generală a membrilor asociaţiei.
 Consiliul Director.
Art. 16. Adunarea Generală
16. (1) Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei este organul suprem de conducere şi este constituită din toţi membrii asociaţiei, iar în cadrul persoanelor juridice de câte un reprezentant al acestora, fiecare cu drept de vot.
16. (2) Adunarea Generală se convocă de către preşedintele Consiliului Director şi se întruneşte o dată pe an, în sesiune ordinară şi ori de câte ori este nevoie, in sesiune extraordinară (la cererea 1/2 dintre membrii Consiliului Director sau 1/3 dintre membrii asociaţiei);
Data, locul şi ordinea de zi se anunţă prin corespondenţa şi mijloacele de informare în masa cu 15 zile înainte de termenul stabilit.
Odată cu convocarea se pun la dispoziţia membrilor asociaţiei ordinea de zi şi documentele supuse dezbaterii.
16. (3) Adunarea Generală este prezidată de preşedintele de onoare, preşedintele Consiliului Director sau în lipsa acestora de către unul dintre membrii Consiliului Director ales cu jumătate plus unu voturi, de către membrii acestuia prezenţi la şedinţă.
16.(4) Adunarea Generală este reunită statutar dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor asociaţiei.
În cazul când nu se întruneşte cvorumul necesar, se amână cu trei zile şi se desfăşoară indiferent de numărul membrilor prezenţi.
16. (5) Adunarea Generală hotărăşte prin votul majorităţii membrilor asociaţiei prezenţi la sesiune, dacă nu sunt alte prevederi.
16. (6) Modificarea prevederilor statutului se poate face cu votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor prezenţi.
16. (7) Adunarea Generală a membrilor asociaţiei are următoarele atribuţii:
a) aprobă statutul asociaţiei şi propunerile de modificare sau completare a acestuia, cu respectarea condiţiilor de verificare şi aprobare prevăzute de lege.
Când la ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului şi a actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.
c) aprobă concepţia şi strategia de dezvoltare a acesteia, precum şi programul de activitate pentru realizarea obiectului de activitate şi a scopului asociaţiei.
c) alege şi revocă membrii Consiliului Director al asociaţiei .
d) numeşte şi revocă comisia de cenzori formată din trei membri ai asociaţiei.
e) aprobă excluderea membrilor de onoare şi a membrilor Consiliului Director.
f) analizează şi aprobă raportul Consiliului Director, bilanţul, bugetul, taxa de înscriere şi contribuţia financiara a membrilor asociaţiei.
g) aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare al A.P.E.F.S.J.D., al Consiliului Director, al Consiliului de Onoare şi al Comisiei de Cenzori.
h) aprobă raportul comisiei de cenzori şi de descărcare de gestiune.
i) aprobă structura de organizare a asociaţiei.
j) hotărăşte dizolvarea sau lichidarea asociaţiei.
k) hotărăşte sigla, fanionul, steagul, culorile şi insigna asociaţiei.
16.(8) Adunarea Generală are drept de control permanent asupra celorlalte organe ale asociaţiei.
16.(9) Hotărârile Adunarii Generale se iau prin vot deschis..
16. (10) Dezbaterile şi hotărârile Adunarii Generale vor fi consemnate în procese verbale semnate de preşedintele Consiliului Director, secretarul acesteia şi alţi doi membri desemnaţi de către adunare. Secretarul Consiliului Director se va îngriji de păstrarea registrelor şedinţelor.
16.(11) Aprobă structura organizatorică pe compartimente a asociaţiei.
16. (12) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat impotriva propunerilor şi deciziilor din timpul dezbaterilor .
16. (13) Hotărârile Adunării Generale contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse in statut, pot fi atacate in justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau care au votat împotriva şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţa, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, dupa caz.
Art. 17 Consiliul Director
17. (1) Consiliul Director este organul de reprezentare generală care asigură conducerea activităţii. Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
17.(2) Consiliul Director este constituit din 7 membri aleşi de Adunarea Generala astfel:
 Preşedinte
 Vicepreşedinte
 Secretar
 Trezorier
 3 membrii repartizaţi pe domenii de activitate (cf. Regulamentului de organizare şi funcţionare a A.P.E.F.S.J.D.)
17.(3) Consiliul Director are urmatoarele atribuţii:
a) elaborează Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.P.E.F.S.J.D., Regulamentul intern al comisiei de Cenzori, Regulamentul Consiliului de Onoare ce vor fi supuse aprobării Adunării Generale a asociaţiei;
b) asigură realizarea strategiei generale stabilite prin statut pe baza hotărârilor Ad. Gen.
c) stabileşte relaţii de colaborare cu alte organizaţii similare din ţară şi din străinătate;
d) analizează execuţia prevederilor asociaţiei semestrial şi anual;
e) prezintă Adunării Generale raportul anual al asociaţiei, proiectul de buget;
f) alege în prima şedinţă, prin vot deschis, funcţiile prevăzute în statut pentru membrii Consiliului Director;
g) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
h) rezolvă problemele curente ale activităţii A.P.E.F.S.J.D. şi ia măsurile corespunzătoare;
i) întocmeşte structura organizatorică a asociaţiei pe compartimente şi desemnează asociaţii care vor compune şi coordona diversele departamente de lucru ale asociaţiei;
j) convoacă Adunarea Generală şi propune ordinea de zi a acesteia;
k) elaborează proceduri pentru diverse activităţi specifice asociaţiei;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generala.
17. (4) Consiliul Director poate folosi colective de experţi şi specialişti, pe baza de contract de prestări servicii şi poate constitui alte compartimente de lucru cu caracter temporar.
17.(5) Consiliul Director se întâlneşte trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, fiind convocat de preşedinte sau în absenţa lui de către vicepreşedinte;
17. (6) Consiliul Director adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a membrilor săi;
17. (7) Dezbaterile şi deciziile Consiliului Director vor fi consemnate în procese verbale întocmite de secretarul Consiliului şi semnate de membrii participanţi. Secretarul se va îngriji de păstrarea registrelor şedinţelor Consiliului Director.
17. (8) Preşedintele Consiliului Director reprezintă asociaţia în relaţia cu terţii. În situaţia unei imposibilităţi de exerciţiu, funcţia de reprezentare a preşedintelui se deleagă vicepreşedintelui.
17.(9) La şedinţele Consiliului Director este invitat şi preşedintele de onoare al A.P.E.F.S.J.D.
17. (10) Dacă un membru al Consiliului Director lipseşte nemotivat la întrunirile acestuia de 2 (două) ori, îşi pierde dreptul de reprezentare în consiliu, urmând a fi înlocuit la prima adunare generală.
Art.18 În prima sa şedinţă Consiliul Director îşi alege membrii pe funcţii şi responsabilităţi.
Art.19 Consiliul Director poate fi revocat numai de către Adunarea Generală a A.P.E.F.S.J.D.
Art. 19 Comisia de cenzori
Controlul financiar intern al asociaţiei este asigurat de către o comisie de cenzori, aleasă de Adunarea Generala a asociaţiei pe o perioadă de 2 ani.
Doi dintre membrii comisiei de cenzori sunt asociaţi iar cel de-al treilea este contabil autorizat sau expert contabil, in condiţiile legii.
Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.
19.(1) Membrii Comisiei de cenzori aleg preşedintele acesteia.
19.(2) Comisia de cenzori funcţioneaza pe baza unui regulament propriu întocmit de Consiliul Director şi aprobat de Adunarea Generala.
19.(3) Comisia de cenzori verifică gestiunea asociaţiei şi prezintă de doua ori pe an Consiliului de conducere şi anual Adunării Generale rapoarte asupra activităţii desfăşurate, constatarile şi propunerile.
19.(4) Comisia de cenzori se întruneşte anual şi la încheierea exerciţiului bugetar sau ori de câte ori este nevoie, la cererea preşedintelui Consiliului de director.
19. (5) Membrii Comisiei de cenzori poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
19. (6) Comisia de cenzori îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generala.

CAPITOLUL V. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARA
Art.20 Exerciţiul economico-financiar începe la 1.01 si se încheie la 31.12 al fiecărui an. Primul exerciţiu începe la data înregistrării asociaţiei.
Art. 21 Activitatea economico-financiară se desfaşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generala. Asociaţia va ţine toate evidenţele financiar-contabile necesare şi conforme cu cerinţele legale.
Art. 22 Veniturile asociaţiei provin din taxele de înscriere, cotizaţii, sponsorizări, donaţii, vânzarea publicaţiilor proprii şi alte contribuţii şi resurse stabilite de Adunarea Generala, pentru realizarea obiectivelor statutului.
Art.23 Veniturile asociaţiei se folosesc pentru finanţarea activităţilor prevăzute în statut.
Art 24 Taxele de înscriere şi cotizaţiile lunare se stabilesc de către Adunarea Generala.
Art. 25 Din veniturile realizate după acoperirea cheltuielilor asociaţia îşi poate constitui fonduri de investitii, de rezervă şi de premiere.
Art.26 Excedentele sau deficitele bugetare se reporteaza în anul următor.
Art.27 Din derularea activităţii asociaţia nu realizează profit.
Art.28 Asociaţia efectuează încasări şi plăţi prin casieria proprie şi prin conturi deschise la bancă.

CAPITOLUL VI. ALTE PREVEDERI
Art.29 Prezenta asociaţie se poate afilia la alte organizaţii similare din ţară sau străinatate prin hotărârea Adunării Generale.
Art.30 În vederea realizării unor activităţi care prezintă interes pentru realizarea obiectului de activitate şi scopului asociaţiei aceasta va putea conlucra şi cu alte asociaţii, cu persoane fizice şi juridice române sau străine.

CAPITOLUL VII. RĂSPUNDERI
Art. 31 Persoanele care îndeplinesc atribuţii în cadrul asociaţiei răspund potrivit legii pentru prejudiciile aduse.

CAPITOLUL VIII. DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA ASOCIAŢIEI
Art. 32 Dizolvarea asociaţiei se va putea produce:
• în situaţiile prevăzute de lege;
• prin hotărârea Adunării Generale cu o majoritate de 2/3 din voturile membrilor săi.
Art.33 (1)Lichidarea se va face cu respectarea procedurilor impuse de lege pentru această operaţiune. Lichidatorii vor fi numiţi de Adunarea Generala atunci când legea nu prevede altfel.
(2) Patrimoniul societăţii va fi lichidat după cum urmează:
• se achită toate obligaţiile de plată ale asociaţiei.
• restul patrimoniului se restituie membrilor asociaţiei funcţie de contribuţia fiecăruia sau se transferă, printro hotărâre a Adunării Generale la o altă instituţie.

CAPITOLUL IX.DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII
Art. 34 (1) Orice litigiu ale asociaţiei cu persoane fizice sau juridice se soluţionează de instanţele judecătoreşti in condiţiile legii, potrivit naturii litigiului după ce in prealabil s-a încercat o conciliere în cadrul Consiliului Director.
Art 35 (2) A.P.E.F.S.J.D. nu va înfiinţa societăţi comerciale şi nu va desfăşura activităţi economice directe.
Art. 36 (1) A.P.E.F.S.J.D., ca persoană juridică, are ştampilă, insignă, imn, siglă, fanion, culori şi alte însemne proprii.
(2) A.P.E.F.S.J.D. poate emite legitimaţii pentru membrii săi şi acorda diplome cu antetul propriu sau în parteneriat cu alte instituţii.
(3) A.P.E.F.S.J.D. poate înfiinţa filiale.
Art. 37 Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile O.U.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii si fundaţii, astfel cum a fost modificată şi completată.
Art. 38 Prezentul statut a fost adoptat in cadrul Adunării Generale a membrilor fondatori, de constituire, din data de 19.11.2009.

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License