Regulamentul Intern

REGULAMENTUL
de ORGANIZARE şi FUNCŢIONARE
al Asociaţiei Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport
din Judeţul Dolj

Capitolul I : Organizare
Art. 1
Prezentul Regulament este întocmit în conformitate cu prevederile statutului A.P.E.F.S.J.D. şi defineşte elementele de constituire, procedurile şi regulile organizatorice interne, precum şi modul în care funcţionează structurile de coordonare, cele administrative şi executive, stabilind atribuţiunile şi competenţele acestora, în baza principiilor statutare.

Art 2
Actul de autoritate al Adunării Generale a Asociaţilor este hotărârea, iar votul se acordă doar de către membrii asociaţiei prezenţi la şedinţă sau reprezentaţi conform prevederilor statutare;

Art. 2.1
Dispoziţiile conducerii tehnico-operaţionale a asociaţiei nu pot înlocui hotărâri ale Adunării Generale şi nici decizii ale Consiliului Director;

Art. 2.2
La inceputul sedintei Adunării generale va fi desemnat un secretar de şedinţă, care are obligaţia de a consemna subiectele dezbătute si de a încheia un proces-verbal de şedinţă;

Art.2.3
Adunarile Generale ordinare reprezinta adunarile în care se analizeaza activitatea asociatiei pentru perioada trecuta si se iau hotarâri cu privire la desfasurarea activitatii viitoare. Acestea au loc cel putin o data pe an, si sunt convocate de catre Consiliul Director. Convocarea va fi comunicata cu cel putin 15 zile înainte de data adunarii printr-o instiintare scrisa (e-mail, fax, recomandata) trimisa fiecarui membru, iar anuntul si documentatia necesara vor fi afisate pe site-ului asociatiei. Reconvocarea va fi comunicata cu minim 7 zile înainte de data adunarii, de asemenea printr-o instiintare scrisa (e-mail, fax, recomandata) trimisa fiecarui membru, iar anuntul si documentatia necesara vor fi afisate pe site-ului asociatiei;

Art. 2.4
Adunarile Generale extraordinare au loc ori de câte ori este nevoie. Se convoca de Consiliul Director (1/2) sau 1/3 din membrii asociatiei. Convocarea va fi comunicata cu cel putin 15 zile înainte de data adunarii printr-o instiintare scrisa (e-mail, fax, recomandata) trimisa fiecarui membru, iar anuntul si documentatia necesara vor fi afisate pe site-ului asociatiei;

Art. 3.1
Poate fi membru al asociaţiei orice persoană care îndeplineşte cerinţele prevăzute de statut şi doreşte să militeze pentru îndeplinirea obiectivelor şi sarcinilor prevăzute de statut pentru asociaţie;

Art. 3.2
Persoanele care vor să devină membre ale asociaţiei vor depune şi semna jurământul/declaraţia solemnă că vor respecta prevederile statutului asociaţiei precum şi cele ale Codului Deontologic al Profesorului de Educaţie Fizică şi Sport;

Art. 4
Membrii asociatiei au urmatoarele drepturi:
a. Sa participe la actiunile organizate de asociatie si sa faca propuneri in organismele asociatiei.;
b. Sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere, cu indeplinirea conditiilor cerute de Regulament si Statut;
c. Sa beneficieze de informari periodice referitoare la activitatea asociatiei;
d. Sa foloseasca bunurile din patrimoniul asociatiei dar numai pentru activitatile organizate de asociatie;
e. Au dreptul la contestatie impotriva dispozitiilor luate de Consiliul Director referitoare la persoana lor.
f. Să fie consultaţi în toate problemele de interes ale asociaţiei;
g. Să ia parte la întocmirea materialelor de interes pentru asociaţie;
h. Să exprime orice fel de opinii asupra documentelor asociaţiei ;
i. Să solicite şi să primească sprijin pentru probleme ce ţin de activitatea programată;
Art. 5
Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:
a. Sa respecte statutul si regulamentul asociatiei;
b. Sa respecte Hotararile Adunarii Generale, Dispozitiile Consiliului Director precum si regulamentele departamentelor specializate;
c. Sa plateasca cotizatia prevăzută de statut şi cuantificată de Adunarea generală, precum si celelalte contributii financiare necesare desfasurarii activitatii asociatiei, datorate in cuantumul stabilit de Consiliul Director;
d. Sa participe la activitatea de teren a asociatiei prin efectuarea unui numar minim de iesiri, stabilit pentru fiecare categorie de membrii;

+ e. În fiecare an un membru trebuie să inițieze cel puţin un proiect al asociaţiei şi să facă parte dintro echipă care iniţiază un alt proiect aprobat de Consilul director sau preşedintele acestuia;

f. Sa aiba o comportare demna si civilizata fata de ceilalti membrii ai asociatiei, respectandu-le activitatea indiferent de pozitia lor in asociatie;
g. sa nu desfasoare activitati contrare intereselor legitime ale asociaţiei.

Capitolul II :
Structura tehnică
Art. 6
În cadrul asociaţiei activităţile se vor organiza pe domenii de activitate :
a) Organizatoric;
b) Educaţie olimpică;
c) Ştiinţific;
d) Imagine, relaţii;
e) Financiar;
f) Voluntariat;
Conducatorii departamentelor de specialitate se numesc directori de departamente şi vor colabora permanent in vederea indeplinirii la timp si in mod corespunzator a sarcinilor ce le revin;
In functie de specificul activitatii fiecaruia, si in scopul indeplinirii atributiilor ce le revin, departamentele din cadrul asociaţiei intocmesc proiecte de activităţi şi parteneriate pe care le prezinta Consiliului director in vederea aprobării acestora.

Art. 7
În cadrul unor domenii pot funcţiona unele organisme anexă, cu caracter permanent:
a) în domeniul ştiinţific :
1. colectivul de redacţie al revistei "Palestra";
2. colectivul de organizare al simpozioanelor, dezbaterilor, etc. prevăzute de statut;
b) în domeniul imagine – relaţii ;
1. colectivul pentru emisiunii TV;
2. colectivul pentru emisiuni radio;
Art. 8.1
În situaţiile când este cazul se pot constitui şi alte organisme cu caracter temporar (echipe de proiect, parteneriate, etc.);

Art. 8.2
Pe parcursul functionarii asociaţiei in functie de necesitati, pot fi create noi departamente
sau poate fi modificata structura sa departamentala, de catre Consiliul director;

Art. 9
Organigrama asociaţiei se poate modifica şi completa în funcţie de necesităţi, prin decizia Consiliului Director, care se supune confirmării şi aprobării de către Adunarea Generală a Asociaţilor.

Capitolul III :
ELABORAREASI DERULAREA DE PROIECTE

Art. 10
Asociaţia elaboreaza si deruleaza proiecte in domeniul sau de activitate, pentru atingerea scopurilor sale;

Art. 11

+ Proiectele pot fi initiate de conducere sau de oricare dintre membri, coordonate de Consiliul director si aduse la cunostinta tuturor membrilor asociaţiei;

Art. 12
Proiectele care necesita finantare sunt supuse spre selectie si aprobare Consiliului director, care se ocupa de identificarea surselor disponibile. Consiliul aproba si coordoneaza si proiectele pentru care initiatorii au la dispozitie surse de finantare;

Art. 13
Proiectele si programele sunt conduse de catre un coordonator de proiect care, pentru cele ce au asigurata finantarea, este initiatorul lor;

Art. 14
Conducerea asociaţiei urmareste ca, in derularea proiectelor si programelor, sa fie respectate legile in vigoare precum si reglementarile interne;

Art. 15
Documentele proiectelor si programelor finalizate se pastreaza in arhiva asociaţiei pe un termen de 5 ani.

Capitolul IV :
Activitaţile din ţară si strainatate
Art. 16
Participarea, in numele asociaţiei, la diferite activitati in tara si strainatate se realizeaza numai pe baza unei imputeniciri scrise semnata de presedinte, dupa obtinerea aprobarii din partea Consiliului director;
Art. 17
Lucrarile ce vor fi prezentate sub sigla asociaţiei trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: - sa fie prezentate in timp util Consiliului director; - autorul sau autorii lor sa accepte eventualele sugestii si/sau modificari propuse de Consiliul director;

Art. 18
Acoperirea cheltuielilor necesare participarii la activitati se face din si in limitele sumelor alocate in acest scop din bugetul anual;

Capitolul V :
Consiliul director

Art. 19
Consiliul Director al asociatiei indeplineste conducerea operativa a asociatiei. Atributiile generale ale Consiliului Director sunt stabilite de Statutul asociatiei. Consiliul Director este compus din presedintele Consiliului Director, vicepresedintele Consiliului Director, Secretarul asociatiei, Trezorier şi trei membrii;

Art. 20
Consiliul Director este ales de Adunarea generală a asociatiei prin vot secret odata pe an. Membru al Consiliului Director poate deveni orice membru al asociatiei care indeplineste conditiile prevazute de statut si Regulament.

Art. 21
Consiliul Director este convocat de presedinte in scris/telefon/e-mail cu cel putin sapte zile inainte de data sedintei. Odata cu convocarea va fi aratata ordinea de zi a sedintei. In exercitarea atributiilor sale Consiliul Director emite Dispozitii luate cu majoritatea membrilor Consiliului Director. Dispozitiile luate cu respectarea Statutului si a Regulamentului sunt obligatorii pentru toti membrii asociatiei.

ART. 22
Întocmeste organigrama si structura organizatorica a asociaţiei;

Art. 23
Întocmeste si propune spre aprobare Adunării generale proiectul programului anual de activitate al asociatiei, precum si proiectul bugetului de venituri si chieltuieli;

Art. 24
Administrează patrimoniul asociaţiei;
14. 25
Urmăreşte respectarea normelor legale care reglementeaza activitatea asociaţiei;
14. 26
Analizeaza si raspunde tuturor propunerilor, cererilor, solicitarilor, petitiilor, etc in termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării lor;

Art. 27
Consiliul Director poate denunţa unilateral orice acord de asociere, parteneriat, protocol
de colaborare dacă consideră că au fost lezate interesele asociaţiei sau a fost încălctă legislaţia în vigoare, informând Adunarea Generală a asociaţilor cu privire la motivele invocate.

Art. 28
Consiliul Director poate iniţia acorduri de colaborare cu caracter specific, pentru proiecte ale asociaţiei, cu alte instituţii şi organizaţii în baza unor înţelegeri, acorduri sau protocoale de tip asociativ, urmând ca acestea să fie aduse la cunoştinţa Adunării Generale.

Art. 29
Angajează asociaţia în relaţiile cu autorităţi publice naţionale şi străine, cu finanţatori şi organisme internaţionale, precum şi cu alte foruri a căror participare este necesară în vederea obţinerii de finanţări ne-rambursabile şi rambursabile, destinate realizării unor obiective de interes comun;

Art. 30
Aprobă organigrama personalului tehnic şi operaţional al asociaţiei şi deleagă responsabilităţi curente către acesta;

Art. 31
Aprobă statutul funcţional al personalului angajat al asociatiei care se constituie într-un aparat tehnico-operaţional;

Art. 32
Sedinţele Consiliului Director sunt legal constituite dacă sunt prezenţi cel puţin 2/3 dintre membrii asociaţiei, iar deciziile se iau cu votul a 2/3 din numărul membrilor consiliului;

Art. 33
Deciziile luate de către Consiliul Director se comunică membrilor asociaţiei prin Dispoziţii şi devin, de la data adoptării lor, obligatorii pentru aceştia;

Art.34
Dispoziţiile emise de Consiliului Director se semnează de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către vicepreşedinte;

Art. 35
Lucrările Consiliului Director sunt consemnate în procese verbale şi se semnează de către responsabilii desemnaţi să încheie acest act precum şi de membrii prezenţi la şedinţă;

Art.36
Presedintele Consiliului Director este totodata si presedintele asociatiei. Presedinte al Consiliului Director poate fi orice membru fondator/asociat, având următoarele sarcini generale :
 asigura conducerea curenta a activitatii asociaţiei;
 Organizează şi conduce adunările generale şi şedinţele Consiliului director;
 Reprezintă asociaţia în relaţia cu alte instituţii, organisme şi organizaţii;
 Semnează actele şi documentele adoptate de către Adunarea Generală a Asociaţilor şi de către Consiliul Director.;
 Stabileşte atribuţiuni şi sarcini, respectiv îndrumă activităţile Consiliului Director şi ale aparatului tehnic şi operaţional al asociaţiei;
 Deleagă alte responsabilităţi, dup caz, membrilor asociaţiei;
 Urmăreşte şi asigură ducerea la indeplinire a hotărârilor, deciziilor, altor documente şi măsuri, stabilite de către Adunarea Generală a Asociaţilor şi de către Consiliul Director;
 Încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 Coordonează grupurile de lucru pentru redactarea documentelor de proiectare a activităţilor desfăşurate de asociaţie;
 Elaborează proceduri pentru diverse activităţi specifice asociaţiei;
 Iniţiază şi organizează conferinţe de presă, cu diferite prilejuri;
 Participă la emisiunii TV/ radio pentru prezentarea asociaţiei şi a obiectivelor ei;
 Ţine legătura cu asociaţii similare din alte judeţe;
 Coordonează activitatea de intretinere a site-ului asociaţiei;
 Menţine o legătură permnentă cu Asociaţia Europeană a Profesorilor de Educaţie Fizică, precum şi cu Asociaţia Profesorilor de Educaţie Fizică din Statele Unite ale Americii şi din Canada;
 Informeaza membrii despre activitatea curenta, precum si asupra activitatii Consiliului Director in perioada dintre doua Adunarii Generale ordinare;
 În situaţia unei imposibilităţi de exerciţiu, funcţia de reprezentare a preşedintelui se delegă vicepreşedintelui.

Art. 37
Vicepreşedintele Consiliului director poate fi orice membru fondator/asociat al asociaţiei şi are următoarele sarcini generale :
 Îndeplinirea sarcinilor încredinţate de către Adunarea Generală a Asociaţilor şi cele avute la nivelul Consiliului Director;
 Aplicarea prevederilor Statutului asociaţiei şi ale Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al acesteia;
 Ajuta Presedintele asociatiei in executarea atributiilor sale;
 Alte atribuţiuni care pot apare din necesitatea implementării unor programe şi proiecte de interes comun pentru membri asociaţiei;
 Coordonează activitatea departamentelor asociaţiei;
 Conduce echipele de proiect;
 Încheie parteneriate cu alte instituţii/organizaţii;
 Coordonează persoanele/grupurile de lucru care redactează documentele de evidenţă ale asociaţiei;
 Urmăreşte existenţa legitimaţiilor/ecusoanelor/fanioanelor la toţi membrii fondatori/ asociaţi /onoare/simpatizanţi ai asociaţiei;
 Alte sarcini dispuse la nivelul Consiliului Director, după caz.
 Redactează informările şi toate materialele care se prezintă în Adunarea generală;

Art. 38
Trezorierul Consiliului director poate fi orice membru fondator/asociat al asociaţiei şi are următorele sarcini generale :
 asigura strângerea cotizatiilor, taxelor de inscriere, si a altor venituri urmarind situatia restantelor, lichidarea lor la timp, pentru a asigura echilibrul financiar al activitatii;
 realizeaza inventarul bunurilor materiale ale asociaţiei;
 întocmeşte Registrului de casa;
 gestionează bunurile materiale ale asociaţiei;
 elaboreaza proiectul Planului de venituri si cheltuieli, pe care il supune aprobarii Consiliului Director şi Adunării generale;
 procură bunurile materiale necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor asociaţiei, în limita fondurilor alocate de către Consiliul director;
 asigura respectarea prevederilor legale in activitatea administrativa si economico-financiara a Asociatiei;

Art. 39
Secretarul Consiliului director poate fi orice membru fondator/asociat al asociaţiei şi are următorele sarcini generale :
 acţionează pentru îndeplinirea hotărârilor Adunării generale şi Consiliului director;
 asigura, in functie de importanta problemelor, redactarea si prelucrarea primara a corespondentei;
 gestionează actelor juridice ale asociatie;
 Semnează actele şi documentele eliberate de asociaţie;
 se ocupa cu inscrierile in asociatie (primiri de noi membrii);
 procură semele distinctive ale asociaţiei ce se înmânează membrilor (legitimaţii, fanioane, calendare, etc.)
 asigura relatiile cu membrii asociaţiei (informari, convocari etc);
 răspunde de buna organizare şi redactare a documentelor asociaţiei :
 Documentele de proiectare :
Programele de activităţi anuale;
Programe pe termen scurt;
Parteneriate;
Protocoale;
Alte documente;
 Documente de evidenţă :
Registre de procese verbale de la şedinţe:
 Adunarea generală;
 Consiliul director;
Registre de evidenţă :
 Membrii asociaţiei .
 Fondatori;
 De onoare
 Asociaţi;
 Susţinători;
 Simpatizanţi;
Registrul privind eliberarea legitimaţiilor;
Registrul privind evidenţa acţiunilor desfăşurate de asociaţie;
Dosarul cu dispoziţiile emise de Consiliul director;
 ajută la organizarea acţiunilor prevăzute în calendarul asociaţiei;
 întocmeşte ordinea de zi si materialele necesare sedintelor Adunării generale şi Consiliului director;
 păstrează şi intreţine arhiva asociaţiei;
 actualizeaza permanent bazele de date cu membrii asociatiei;
Art. 40
Membrii Consiliului director au urmatoarele atributii:
 participa la elaborarea si realizarea strategiei si programelor asociaţiei;
 participa la intocmirea bugetului anual de venituri si cheltuieli;
 participa la elaborarea rapoartelor anuale de activitate;
 participa la lucrarile Consiliului director atunci cand acesta ia in discutie si decide asupra
oricaror alte probleme;
 îl consiliaza pe presedintele asociaţiei;
 Conduc departamente pe diverse probleme;

Art. 41
Directorul de departament este numit de către Consiliul director în vedera coordonării activităţilor pe domenii desfăşurate de către asociaţie pentru realizarea obiectivelor prevăzute de statut şi are următoarele sarcini generale :
 propune Consiliului director persoanele ce vor activa în cadrul departamentului respectiv; Repartizarea membrilor Asociatiei in comisii se face pe baza optiunii personale a fiecaruia. Un membru poate sa faca parte din mai multe comisii;
 selectează din statut activităţile care se înscriu specificului domeniului;
 propune Consiliului director activităţi pe baza unui program ce trebuie să cuprindă :
Activitatea;
Scopul urmărit;
Locul şi perioada desfăşurării;
Parteneri;
Resurse materiale şi financiare;
Resurse umane;
Orizonturi de timp;
Mediatizarea activităţii;
Indicatori de performanţă;
 are in subordine managerii de proiecte;
 organizeaza in nume propriu sau in colaborare cu alte departamnete imagine-relaţii proiecte specifice asociaţiei;
 raspunde de indeplinirea la termen a proiectelor desfăşurate;
 are in subordine managerii de proiecte stiintifice;
 raspunde de indeplinirea la termen a obiectivelor stiintifice ale asociaţiei;
 se ocupă de întocmirea documentarului proiectului derulat;
 oferă consultanţa de specialitate in cadrul asociaţiei;
 arhivează la secretariatul asociaţiei documentarele acţiunilor întreprinse;

CAPITOLUL VI :
RECOMPENSE, PREMII,
Art. 42
Recompensele materiale si morale pe care le poate acorda clubul se stabilesc de catre Consiliul director, in limita disponibilitatilor materiale;
Recompensa morala superioara o reprezinta acordarea titlului de Presedinte sau Membru de Onoare;
CAPITOLUL VII –
DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE
Art. 43
Prezentul Regulament vine sa completeze Statutul asociatiei si intra in vigoare pe data aprobarii de catre Adunarea Generala, data de la care vechiul Regulament este abrogat.
Art. 44
In conformitate cu prezentul Regulament se vor alcatui regulamentele de functionare ale departamentelor specializate, precum si fisa posturilor din structura administrativa.

Art. 45
Prezentul Regulament poate fi modificat ori de cate ori este nevoie cu aprobarea lui în Adunarea generală.

Art. 46
In situatiile in care, pe parcursul desfasurarii activitatii, se constata aspecte pentru care nu exista prevederi in Statut sau in prezentul Regulament, Consiliul Director va lua toate deciziile necesare in scopul corectei rezolvari, cu conditia sa se respecte atat legislatia in vigoare cat si principiile fundamentale ale asociaţiei;

Art. 47
Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile legilor in vigoare.

Art. 48
Toti membrii asociaţiei sunt obligati sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului Regulament, ale Statutului şi celorlalte documente ale asociaţiei;

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License