Regulamentul Consiliului De Onoare

Regulamentul Consiliului De Onoare
al Asociaţiei Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport
din Judeţul Dolj

Capitolul 1. Dispozitii generale

Articolul 1.1.
Consiliul de Onoare este un organism intern al Asociaţiei Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport din Judeţul Dolj, creat în conformitate cu prevederile statutului asociaţiei, avand ca misiune indeplinirea scopurilor statutare ale A.P.E.F.S.J. Dolj, anume crearea cadrului necesar pentru promovarea intereselor profesiei, a membrilor sai, pentru dezvoltarea unor raporturi institutionalizate cu autoritatile statului, cu societatea civila, cu alte organizatii similare din tara si strainatate

Articolul 1.2.
Consiliul de Onoare este organismul intern al A.P.E.F.S.J. Dolj imputernicit si responsabil de aplicarea Codului Deontologic al Profesorului de Educaţie Fizică şi Sport, adoptat de adunarea generală a asociaţiei.

Articolul 1.3.
Consiliul de Onoare se organizeaza si functioneaza primordial ca organism colegial, de dezbatere. De asemenea, atunci cand considera de cuviinta, Consiliul de Onoare va adopta rezolutii, va elabora comunicate si puncte de vedere proprii.

Articolul 1.4.
Consiliul de Onoare se organizeaza si functioneaza in baza statutului A.P.E.F.S.J. Dolj, Regulamentului intern al asociaţiei, Regulamentului propriu şi al Codului Deontologic al Profesorului de Educaţie Fizică Şi Sport .

Capitolul 2.Atributiile Consiliului de onoare

Articolul 2.1.
Consiliul de Onoare poarta raspunderea pentru indeplinirea scopului si obiectivelor statutare ale A.P.E.F.S.J. Dolj, avand urmatoarele atributii principale:

Articolul 2.1.1.
Realizeaza Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de Onoare, ce va fi aprobat la prima adunare general;

Articolul 2.1.2.
Apara si militeaza pentru respectarea in mod riguros de catre toti membrii asociatiei a codului deontologic al profesorului de educaţie fizică şi sport ca si a principiilor privind libertatea şi demnitatea profesiei, precum si dreptul fundamental al cetăţenilor pentru o dezvoltare liberă şi armonioasă, de a face mişcare în scop recreativ, pentru propria sănătate şi dezvoltare fizică armonioasă ;

Articolul 2.1.3.
Se autosesizeaza si poate fi sesizat de incălcările Codului Deontologic al Profesorului de Educaţie Fizică şi Sport; Consiliul de Onoare are obligatia sa trateze cu maxima atentie orice astfel de sesizare.

Articolul 2.1.4.
Pentru încălcările statutare şi reglementărilor interne de către membrii asociaţiei verifică, analizează şi face o propunere de sancţionare conform Statutului asociaţiei pe care o înaintează Consiliului director printrun raport justificativ pe baza rezultatelor şi verificărilor efectuate;

Articolul 2.1.5.
Pentru încălcările prevederilor Codului Deontologic al Profesorului de Educaţie Fizică şi Sport de personae care nu sunt membre ale asociaţiei, analizează şi emite verdicte morale, pe care le comunică Consiliului director în vederea publicării lor.

Articolul 2.1.6.
Sesizează Consiliul director cu privire la incorectitudinea informatiilor difuzate de mijloacele de informare in masa referitoare la activităţile de educaţie fizică şi sport;

Articolul 2.1.7.
Apara profesiunea de profesor/antrenor/activist în domeniul educaţiei fizice şi sportului/personae cu specialităţi înrudite de orice agresiune sau ingerinta din partea puterilor statului sau din partea altor forte, asumandu-si un rol activ, de atitudine publica, in toate situatiile pe care le apreciaza ca atare;

Articolul 2.1.8.
Consiliul de onoare este organismul intern al A.P.E.F.S.J. DOLJ, care are ca scop rezolvarea conflictelor intre membri sau a membrilor cu terţi, in masura existentei disponibilitatii in acest sens a terţilor.

ARTICOLUL 2.1.9.
Coordoneaza initiative si actiuni menite sa apere ori sa promoveze interesele educaţiei fizice şi sportului pe langa diferite institutii ale statutului;

Capitolul IIIComponenţa Consilului de Onoare

Articolul 3.1.
Consilul de Onoare este format din 3 membrii aleşi de Adunarea general, pe o perioadă de 3 ani;

Articolul 3.2.
În prima şedinţă a Consilului de Onoare membrii îşi aleg prin vot secret preşedintele şi secretarul;

Articolul 3.3.
În situaţia în care un membru îşi pierde calitatea de membru în Consiliu, locul acestuia este completat de către Consiliul director cu un alt membru al asociaţiei, până la prima Adunare general când se vor face alegeri;

Articolul3.4.
Cazurile de vacantare în cadrul Consiliului pot fi următoarele :
 Retragerea benovolă;
 Excluderea din asociaţie;
 Apariţia unei incompatibilităţi cu funcţia ocupată;

Capitolul IVŞedinţele Consiliului de Onoare

Articolul 4.1.
Şedinţele Consiliului de Onoare se convocă ori de câte ori este nevoie, în urma unor autosesizări ale membrilor Consilului sau seziări primite de la alte personae, de către preşedintele acestuia, prin telefon, mail, verbal;

Articolul 4.2
Deciziile Consiliului sunt valabile numai dacă au fost luate în plenul său şi cu majoritate de voturi;

Articolul 4.3.
În vedera luării deciziilor, conform statutului, Consiliul analizează, dezbate, cercetează, discută cu persoanele în cauză sau cu altele care pot ajuta la obţinerea adevărului;

Articolul 4.4
Documentele Consiliului de Onoare sunt :
 Registrul de evidenţă al acţiunilor întreprinse;
 Registrul de procese verbale al şedinţelor;
 Dosar cu alte documente folosite în timpul activităţilor;
 Dosar cu deciziile emise;

Capitolul V Dispoziţii finale
Articolul 5.1

Consiliul de onoare este organismul de reprezentare interna avand toate prerogativele si obligatiile rezultate din acest statut.

Articolul 5.2.
Orice membru al asociaţiei este incurajat sa se adreseze consiliului de onoare pentru rezolvarea conflictelor, conform articolului anterior.

Articolul 5.3.
Prevederile prezentului regulament se completeaza cu cele ale statutului asociatiei

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License