Regulamentul Comisiei De Cenzori

Regulamentul Comisiei de Cenzori

CAP I. Dispoziţii generale
Articolul 1.1.
Comisia de Cenzori este structura de specialitate la nivel A.P.E.F.S.J.D. şi are ca scop verificarea situatiei gestionare si de evidentiere în contabilitate a patrimoniului si a fondurilor financiare, precum si a modului de respectare a prevederilor legale în domeniul financiar - contabil.

Articolul 1.2.
Comisia de Cenzori îndeplineste rolul de auditor intern.

Articolul 2.
Comisia de Cenzori este compusa din trei membri, respectiv presedinte, secretar şi un membru, alesi pentru un mandat de doi ani, de către adunarea generală a asociaţiei;

Articolul 3.
La alegerea membrilor Comisiei de Cenzori se va avea în vedere ca unul dintre ei să fie absolvent al unei facultati de studii economice, având şi certificare în domeniu (audit financiar sau expert contabil) care nu este membru, al asociaţiei iar ceilalţi doi să fie membrii ai A.P.E.F.S.J.D.;
Expertul contabil activează în comisie pe baza unui contract de colaborare, pe care îl poate rezilia din motive obiective.

Articolul 4.
În activitatea sa, Comisia Centrala de Cenzori va respecta normele profesionale valabile pentru auditorii financiari si expertii contabili elaborate de organismele profesionale constituite prin lege.

Articolul 5.
În activitatea sa, Comisia de Cenzori va respecta normele profesionale valabile pentru auditorii financiari si expertii contabili elaborate de organismele profesionale constituite prin lege.

Cap. II. Atribuţii
Articolul 6.
Comisia de Cenzori are urmatoarele atributii principale:
a) urmareste realizarea anuala a bugetului de venituri si cheltuieli;
b) certifica anual bilanţul contabil şi contul rezultat în urma exerciţiului;
c) verifica, prin sondaj, lunar, gestiunea încasărilor.;
d) examineaza, prin sondaj, documentele supuse finanţarii şi modul de gestionare a patrimoniului – sub aspectul legalitatii, oportunitatii si eficientei acestora;
e) verifica respectarea de catre personalul de specialitate, a prevederilor legale în domeniul financiar-contabil si a normelor interne emise pe linie financiara si patrimoniala;
f) urmareste încasarea si utilizarea a donatiilor si asigura respectarea prevederilor legale de catre persoanele autorizate cu gestionarea resurselor financiare, necesare functionarii organizaţiei;
h) prezinta Adunării generale rapoarte anuale privind activitatea comisiei;
i) informeaza operativ Consiliul director si presedintele lui, ori de câte ori se constata deficiente;
j) propune masuri de îmbunatatire a activitatii din domeniul financiar – contabil;
k) propune Adunării generale descarcarea de gestiune pentru perioada precedenta;
l) îndeplineste alte atributii specifice conform legislatiei în vigoare;

Articolul 7.
Comisia Centrala de Cenzori poate elabora norme interne de desfasurare a activitatii financiar - contabile pe care le supune aprobarii Adunării generale

Articolul 8.
Comisia de Cenzori verifica, cel putin odata pe an, situatiile financiare ale filialelor teritoriale, întocmind rapoarte privind modul de gestionare a resurselor financiare si patrimoniale, modul de inventariere a patrimoniului si modul de respectare a normelor interne si a prevederilor legale în domeniul financiar-contabil.

Cap. III. Organizare şi funcţionare

Articolul 7.
Presedintele Comisiei de Cenzori asigura elaborarea programului de activitate si participarea membrilor comisiei la realizarea programului.

Articolul 8.
Comisia de Cenzori aproba în prima sa sedinta, programul anual de verificare si de întocmire a informarilor si rapoartelor.

Articolul 9.
Membrii Comisiei de Cenzori au acces la toate documentele financiar-contabile - atât la nivel central, cât si la nivelul filialelor teritoariale - referitoare la operatiunile de încasari si plati, precum si la cele care au stat la baza efectuarii operatiunilor patrimoniale.
Datele de care membrii iau cunostinta sunt supuse regimului confidentialitatii pâna la inserarea acestora în informari si rapoarte care se prezinta conducerii A.P.E.F.S.J.D.

Articolul 10.
Pentru deplasarile în teritoriu si la sediul central, membrii Comisiei de Cenzori vor fi sprijiniti în exercitarea mandatului, de Secretariatul si de conducerile filialelor teritoriale.
Deplasarile se vor realiza pe baza delegatiei scrise semnate de presedintele Consilului director în baza programului avizat de Adunarea generală.

Articolul 11.
Documentele elaborate de Comisia de Cenzori, înainte de a fi date publicitatii sau de a fi înaintate catre conducere se dezbat si se aproba prin vot în plenul comisiei.
Pentru elementele asupra carora nu s-a cazut de acord se vor putea înainta opinii separate, ce vor fi prezentate Consilului director, care în functie de problematica la care se refera si de competenta le va prezenta Adunării generale. Rapoartele, inclusiv opiniile separate la acestea, care sunt în legatura cu activitatea comisiei pentru întregul mandat se supun aprobarii Adunării generale.

Articolul 12.
În situatia depistarii unor încalcari ale legislatiei în vigoare, Comisia de Cenzori propune Consilului director, dupa caz, masuri de sesizare a institutiilor abilitate ale statutului si masuri interne de sanctionare administrativă în conformitate cu prevederile statutului.
Consiliul director va informa Adunarea generală cu privire la adoptarea hotarârilor potrivit statutului A.P.E.F.S.J.D.

CAP.4. IV. Dispoziţii finale
Articolul 13.
Membrii Comisiei de Cenzori pot fi revocati din functie de catre Adunarea generală la propunerea presedintelui comisiei pentru inactivitate, desfasurarea activitatii în afara normelor profesionale sau favorizarea unor elemente infractionale.

Articolul 14.
Membrii Comisiei de cenzori, din motive majore îşi pot da demisia din comisie.
Presedintele Comisiei de Cenzori poate fi revocat din functie de catre Adunarea generală la propunerea Consilului director sau sanctionat potrivit statutului de catre Adunarea generală în situatiile prevazute în articolul precedent sau în cazul neîndeplinirii atributului de coordonare a comisiei.

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License