Crsterea eficientei lectiilor cu teme de dezvoltare a calitatilor motricé rezistená și forțá, în contextul actual, folosind cele

cele mai atractive mijloace

For%C8%9B%C4%83%201.jpg
Rezisten%C8%9B%C4%83%204.jpg

Activitatea sportivă contemporană constituie un fenomen social de o foarte mare importanţă, la nivelul lumii moderne şi tuturor categoriilor sociale. Indiferent de vârstă, sex, pregătire sau ţară, tot mai mulţi oameni sunt interesaţi fie în practicarea sportului, a acivităţilor corporale, fie de a viziona spectacole sportive, Dorinţa de mişcare, de sănătate, de vigoare şi putere, necesitatea de a satisface simţul estetic, ludic şi agonistic, toate concurează în a aduce pe terenurile de sport tot mai mulţi oameni.
Sportul este cel care formează personalitatea umană, o modelează şi o pregăteşte pentru integrarea în societate, îi perfecţionează laturile pozitive şi îi elimină sau estompează pe cele negative. Ordinea, disciplina, sunt ridicate la prim rang , prin însăşi natura sportului, prin necesitatea şi obligativitatea de a respecta un regulament, de multe ori diferit de normele vieţii cotidiene.
Totodată, pentru însuşirea, consolidarea şi perfecţionarea deprinderilor şi priceperilor motrice specifice ramurilor sportive este absolut necesară dezvoltarea unui bagaj de calităţi motrice generale – viteza, forţa, rezitenţa şi îndemânarea, dar şi specifice ramurilor sportive respective rezultate din combinaţiile celor patru calităţi motrice de bază în diferite ponderi în funcţie de necesităţi.
Dezvoltarea calităţilor motrice generale şi specifice şi în speţă a rezistenţei şi a forţei, trebuie să ocupe un loc prioritar în pregătirea elevilor. Astfel, optimizarea procesului de pregătire la elevii de liceu va ţine cont de vârstă, de dezvoltarea lor bologică dar şi de nivelul lor de pregătire.
Lecţiile de educaţie fizică care conţin teme de dezvoltare a celor două calităţi motrice au, în general, un grad mai scăzut de atractivitate faţă de cele cu teme din deprinderile motrice în special din jocurile sportive. În consecinţă vom căuta pentru dezvoltarea celor două calităţi motrice acele mijloace de dezvoltare care să facă lecţia atractivă iar elevii să participe activ, atingându-ne astfel şi obiectivul propus.
Am ales ca în această lucrare să tratăm cele două calităţi motrice rezistenţa şi forţa întrucât am constatat că nivelul general de dezvoltare şi de pregătire al elevilor, în contextul actual, este relativ scăzut şi cu tendinţă descrescătoare.
Se observă, în urma experienţei acumulate, că mulţi dintre elevi au dificultăţi mari în a obţine note mari şi maxime iar unii dintre ei chiar în a obţine note de promovare în cadrul testelor iniţiale. Totodată, cercetări recente efectuate în ţara noastră reliefează câteva aspecte ale pregătirii fizice:
- progesul lent, uneori nesemnificativ al performanţelor motrice de la un an de studii la altul ;
- performanţe mult mai scăzute la fete decât la băieţi ;
- la unele probe există destule cazuri în care cele mai bune valori le obţin elevii în anul I de liceu apoi descresc pe măsură ce înaintează în vârstă.
Această stare de fapt reliefează deficienţele pregătirii elevilor pe linia calităţilor motrice.
În consecinţă dorim să supunem studiului ideea că, renunţând la mijloacele, să le spunem „clasice”, şi folosind cu preponderenţă mijloace din deprinderile motrice, în special din cele specifice jocurilor sportive, jocuri de mişcare etc. cele două calităţi motrice se vor dezvolta într-o măsură mai mare în special datorită creşterii atractivităţii lecţiei.
Am ales pentru experimentul propus două grupe a câte 15 băieţi de la clase paralele în anul II de liceu.
La grupa martor am folosit sisteme de acţionare clasice pentru dezvoltarea celor două calităţi motrice, iar la cea experiment sisteme de acţionare atractive, în special specifice jocurilor sportive.
Deşi am supus elevii acestui experiment la mai multe probe de control adresate verifcării nivelului de dezvoltare al celor două calităţi motrice, vom prezenta evoluţia performanţelor acestora la o probă pentru rezistenţă şi una pentru forţă:

ALERGARE DE REZISTENŢĂ – 1000 m

Alergare%201.jpg
Alergare%202.jpg

Tabelul 1 –
Rezultate obţinute în urma testării iniţiale şi finale la alergarea de rezistenţă pe distanţa de 1000 m şi diferenţele dintre acestea, valoric şi procentual.

Grupa TI TF TF-TI TI-TF%
Grupa martor 3,54 3,41 13 3,1
Grupa experim. 3,51 3,25 26 6,0

Graficul 1
Mediile aritmetice ale rezultatelor obţinute la alergarea de rezistenţă pe distanţa de 1000m.

FLOTĂRI CU PICIOARELE SPRIJINITE PE BANCA DE GIMNASTICĂ

Flot%C4%83ri%201.png
Flotari%203.jpg

Tabelul 2 – Rezultate obţinute în urma testării iniţiale şi finale la proba de flotări şi diferenţele dintre acestea, valoric şi procentual.

Grupa TI TF TF-TI TI-TF%
Grupa martor 16,33 19,47 3,14 3,1
Grupa experim. 16,00 22,30 6,30 6,0

Graficul 2
Mediile aritmetice ale rezultatelor obţinute la proba de flotări.

La proba de flotări în braţe cu picioarele pe bancă creşterea performanţelor individuale şi în mod firesc, creşterea mediei aritmetice ale grupelor, între cele două testări, a fost, şi de această dată mai semnificativă la grupa experiment, înregistrându-se un progres, la finalul experimentului desfăşurat, de 6,3 repetări faţă de doar 3,14 repetări la grupa martor, confirmând astfel ipoteza de la care am pornit cercetarea.
În urma analizării rezultatelor înregistrate, se pot afirma următoarele:
Sistemele de acţionare utilizate s-au dovedit a fi eficiente şi atractive, lucru evidenţiat de progresul, semnificativ mai crescut al subiecţilor din grupa experiment faţă de cei din grupa martor. Dezvoltarea calităţilor motrice rezistenţa şi forţa prin mijloace specifice jocurilor sportive, în principal, dar şi altor ramuri sportive este pe deplin realizabilă, îmbunătăţirea performanţelor fiind apreciabilă.
O concluzie generală, este că, prin folosirea unor mijloace atractive, în special cele specifice jocurilor sportive, atent selecţionate şi dozate, se poate realiza o îmbunătăţire semnificativă a indicilor de dezvoltare ai calităţilor motrice de bază şi, mai ales ai calităţilor motrice combinate şi complexe.
Dezvoltarea calităţilor motrice prin mijloace specifice jocurilor sportive şi altor ramuri sportive trebuie completate, în mod obligatoriu, cu dezvoltarea acestora prin mijloace clasice, în lecţiile cu teme destinate acestor activităţi dar şi prin lucru individual şi independent.

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License