Contract De Sponsorizare

CONTRACT DE SPONSORIZARE

Încheiat astăzi…………………………………
la ………………………………………………

1. OBIECTUL ŞI VALOAREA CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie sponsorizarea ASOCIAŢIEI PROFESORILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN JUDEŢUL DOLJ cu suma de
pentru susţinerea activităţilor desfăşurate de asociaţie.

2. PĂRŢILE CONTRACTANTE
SPONSORIZAT:
ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN JUDEŢUL DOLJ, cu sediul în str. Brestei nr. 146, Cod fiscal: 26298432, având cont IBAN RO90CECEDJ0143RON0864414 deschis la CEC BANK S.A. sucursala CRAIOVA, reprezentat de D-l Cojocaru Nicolae – preşedinte
SPONSOR :
Firma ……………………………………………………………………………………………………………………..cu sediul social în (localitatea) ………………………………., Judeţul……………….., str. …………………………………..
nr. ………………., judet/sector ……………… …………., înregistrată la Oficiul Registrului Comertului din ………………………………………………….., sub nr………………………………….., din……………………………, cod fiscal nr. ……………………………………… din………………………………………… având contul nr. ……………………. deschis la …………………………………………….., reprezentată de ……………………………………………….., având funcţia de …………………………………………………………………………………………………………………………..

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
SPONSORUL se angajează în mod irevocabil să susţină acţiunea ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Suma:………………………………………………………………………………………………………………………….
 va fi virată în contul asociaţiei
sau
 depusă la caseria asociaţiei.

SPONSORIZATUL se obligă :
 să promoveze, prin mijloace proprii, imaginea sponsorului
 să folosească sumele de bani numai pentru destinaţia fixată de sponsor.
 să completeze chitanţă fiscală pentru suma primită în casierie
 să prezinte sponsorului documentele justificative privind cheltuirea banilor

4. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului până la data de ……………………………………

5. FORŢA MAJORĂ
5.1 Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, pe toată perioada pe care se desfăşoară.
5.2 Partea care invocă forța majoră este obligată să comunice celeilalte părți, în termen de 5
zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile pentru limitarea consecințelor şi a efectelor
acestuia.
5.3 În cazul în care, din motive de forţă majoră, nu se poate beneficia de sponsorizare, sponsorul are dreptul de a decide, în termen de 30 zile destinaţia sponsorizării sale.

6. LITIGII
6.1 Orice neînţelegeri izvorâte din interpretarea şi executarea prezentului contract vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă.
6.1 În cazul nesoluţionării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanţelor judecătoreşti competente.

7. CLAUZE FINALE
7.1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către părţi.
7.2 Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între parţile contractante.
7.3. SPONSORUL are dreptul să verifice dacă Beneficiarul foloseşte mijloacele financiare primite în temeiul prezentului contract conform destinaţiei stipulate în acesta şi să solicite răspun - derea Beneficiarului de îndată ce constată încălcarea de către acesta a obligaţiilor asumate
7.4. Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui .
7.5 Prezentul contract a fost încheiat intr-un număr de 2 (două) exemplare, astăzi ………………………………., data semnării lui.

SPONSORIZAT, SPONSOR,
Nicolae COJOCARU …………………………………

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License