Cerere de aderare

ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
DIN JUDEŢUL DOLJ

Recomandare Membru fondator
…………………………..

APROBATĂ
în şedinţa Consiliului Director
din data : ………………….

Domnule Preşedinte al Consiliului Director,

Subsemnatul: ………………………………………………………..domiciliat în localitatea …………………..

str. ………………………………… Nr. …… Bl……Sc……. Ap………………… judeţul ………………….

……………………….. ţara…………………………………tel. ………………………………………………..

adresă de e-mail ………………………………………………….._ născut la data de:………………….. având

profesia ……………………………………. şi funcţia ……………………………………………….. la instituţia

………………………………………………., vă rog să supuneţi atenţiei Consiliului Director cererea mea de

aderare la „Asociaţia Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport din Judeţul Dolj” în calitatea de membru
…………………….

Am luat la cunoştinţă de Statutul şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Asociaţiei, cunosc

drepturile şi îndatoririle membrilor pe care mă oblig să le respect.

Data …………………………………….

Semnătura

Domnului Preşedinte al Consiliului Director
al „Asociaţiei Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport din Judeţul Dolj”

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License