Aplicarea mijloacelor specifice jocului de baschet in dezvoltarea calităților motrice la elevi de liceu

Autor Profesor Popescu Sorin
Liceul Tehnologic Auto, Craiova,

Baschet.jpg

Introducere
In procesul de modernizare a invăţământului educatia fizică deprinde noi si interesante modalitaţi de îmbunătăţire a predarii, de optimizare a lecţiei si de angrenare conştientă a elevilor în activitaţi diverse în cadrul programului şcolar.In ultimii ani au existat preocupări deosebite pentru asigurarea unor forme de desfăşurare a activitaţii si lecţiei care să ducă la creşterea eficienţei acesteia.Mijloacele folosite,metodele, baza materială, organizarea şi desfaşurarea lecţiilor pot şi trebuie să ducă la optimizarea ei, la o participare mai activă si conştientă a elevilor pe tot parcursul ei.
Datorita stresului intelectual continuu la care sunt supuşi astăzi elevii, activitatea fizică trebuie atent organizată, astfel ca aceştia să participe cu plăcere la orele de educaţie fizică. Sportul este parte a culturii, fiind încă de la începuturile sale mijlocul ideal pentru menţinerea stării de sănătate, pentru formarea corpului şi a caracterului, trăsătura sa principală fiind întrecerea. Educaţia fizică este o formă de educaţie care valorifică mişcarea pentru dezvoltarea corporală, formand deprinderi motrice si atitudini favorabile pentru practicarea exerciţiilor fizice pe tot parcursul vieţii. Educaţia fizică şi sportul sunt componente ale educaţiei globale influenţând sănătatea, dezvoltând motricitatea şi favorizând socializarea. În acest context funcţiile educaţiei fizice şi sportului sunt de natură biologică, motrică, psihologică şi socială, ceea ce corespunde conceptului de dezvoltare echilibrată şi integrată a personalităţii.
In toata activitatea mea am folosit foarte multe jocuri in timpul lecţiei de educaţie fizică, la toate clasele posibile, elevii manifestând un interes deosebit.Am constatat că odata cu folosirea acestora se dezvoltă si spiritul de echipă, competiţia, dorinţa de castig, de autodepăşire , in acelaşi timp oferind şi atractivitate lectiei.
Jocul de baschet este un joc colectiv cu largă aderenţă in rândul elevilor,ale cărui caracteristici decurg din scopul final al acţiunilor jucătorilor, si anume, introducerea mingii in coş. Valoarea calităţilor motrice tinde spre nivelul maxim în asociere cu statura jucătorilor, rolul acesteia constituindu-se ca factor determinant în obţinerea performanţei.Totodată el este o îmbinare armonioasă între mişcări naturale ca alergarea, aruncarea, saritura pe de o parte, si deprinderi motrice specifice simple, accesibile şi atractive pe de alta parte.De asemenea jocul se desfaşoară pe un fond de solicitari psihice intense, care au un pronunţat caracter aducativ şi formativ.

Baschet%201.jpg

Motivarea alegerii temei
De-a lungul timpului am observat că se alocă in lecţia de educaţie fizică prea mult timp dezvoltării calităţilor motrice, rămânând prea puţin pentru deprinderi motrice şi jocuri sportive.Acestea din urmă sunt foarte solicitate de către elevi datorită atractivităţii ridicate.
Având în vedere că este necesară o dezvoltare a capacităţii de percepere a spaţiului şi timpului, a spiritului de observaţie, intuiţiei şi imaginaţiei, datorită solicitărilor de ordin intelectual in perioada actuală, am considerat jocul sportiv ca fiind o cale de a oferi elevilor o anumită independenţă, personalitate.
Totodată am dorit să observ în ce mod se pot dezvolta calitaţile motrice de bază prin mijloacele, procedeele şi structurile specifice jocului de baschet.În acest sens am fost ajutat şi de faptul că am specializarea sportivă in baschet, şi prin urmare o anumită experienţă in domeniu.
Întrebarea care se pune este – aplicând exclusiv metode, mijloace şi structuri motrice specifice baschetului putem dezvolta calitaţile motrice ale elevilor ca şi prin mijloace clasice?

Baschet%202.jpg


Calitaţile motrice specifice baschetului
Un factor important in jocul de baschet îl constituie viteza de deplasare şi de execuţie a diferitelor procedee tehnice, care este în continuă creştere în competiţii, atacul devenind mult mai rapid şi incisiv, apărarea mai agresivă şi hotărâtă.De asemenea aplicarea in joc a diferitelor procedee tehnice necesită unele forme ale vitezei de reacţie, cum ar fi viteza de intrare in acţiune sau de oprire bruscă a acţiunii.
Îndemânarea este, la fel, foarte importantă, sub forma generală dar şi specifică, dublată de o atenţie concentrată şi distributivă.Se educă şi se dezvoltă îndeosebi datorită dinamismului deprinderilor tehnico-tactice, prin mişcările relativ autonome in planuri şi cu ritmuri diferite.
În afară de viteză şi indemânare baschetul dezvoltă cuplul viteză-forţă (forţa explozivă), detenta, nu numai în cazul săriturilor ci şi în acela al majorităţii acţiunilor tehnico-tactice.
Rezistenţa este fondul pe care se manifestă toate celelalte calităţi motrice, acestea fiind integrate una cu cealaltă, constituind ceea ce numim regim de manifestare.
Motricitatea solicitată, dar în acelaşi timp dezvoltată, caracteristică acţiunilor tehnico-tactice, contribuie masiv şi la dezvoltarea deprinderilor motrice de bază, respectiv alergările, prinderile, săriturile, aruncările, deoarece acestea constituie chiar fondul tehnicii baschetului.
Efortul in jocul de baschet este de trei feluri
-de scurtă durată, până in 30 de secunde,
-de lunga durată, peste 3 minute, predominant anaerob,
-mixt.
Pentru a realiza lucrarea, ca tehnică de lucru am folosit multiple metode de cercetare ( studiul materialelor, observaţia, teste, experimentul, grafice, statistică etc.).Experimentul s-a desfăşurat pe parcursul unui an şcolar, având două clase – una la care am folosit sisteme de dezvoltare specifice fiecărei calitaţi motrice in parte şi o alta la care am aplicat procedee si structuri motrice specifice jocului de baschet.

Baschet%204.jpg

Concluzii şi recomandări
Practicarea baschetului influenţează pozitiv dezvoltarea calitaţilor motrice atât sub aspectul general cât şi cel specific.Motricitatea solicitată, dar şi dezvoltată, caracteristică acţiunilor tehnico-tactice din joc, contribuie masiv şi la dezvoltarea deprinderilor motrice de bază, acestea constituind fondul tehnicii jocului.
La dezvoltarea vitezei, calitate motrică strict determinată genetic, trebuie avut în vedere faptul că exerciţiile repetate şi efectuate in exclusivitate duc cu timpul la formarea unui stereotip dinamic stabil.Pentru evitarea acestui aspect exerciţiile efectuate trebuie să fie cât mai variate, utilizând şi alte metode şi mijloace de acţionare, precum alergare la vale, contra vântului, cu îngreuieri mici etc.
În dezvoltarea rezistenţei, mijloacele specifice baschetului pot fi folosite cu succes numai în cazul în care sunt combinate cu cele specifice acestei calitaţi, precum alergarea de durată în tempo uniform, alergare pe teren variat etc.
Utilizarea mijloacelor specifice baschetului are o influenţă incontestabilă asupra dezvoltării indemânarii datorită şi fenomenului de transfer pozitiv, în sensul că folosirea unor exerciţii selectate numai pentru dezvoltarea unei calitaţi motrice poate produce o creştere semnificativă a indicilor de dezvoltare specifici alteia.Totuşi se va avea in vedere faptul că un număr mare de repetări ale aceluiaşi exerciţiu poate să ducă la apariţia inhibiţiei de protecţie, impunându-se, deci, un număr cât mai divers de exerciţii.
Exerciţiile pentru dezvoltarea forţei trebuie să includă in mod obligatoriu şi îngreuierile.Nu se pot dezvolta la indici superiori detenta şi forţa principalelor grupe musculare numai prin mijloace specifice baschetului.
Pentru ca o încărcătură de efort sau o structură de exerciţiu să constituie într-adevăr un excitant funcţional de natură să ridice indicii motrici, este strict necesară individualizarea.În lecţia de educaţie fizică nu este posibilă respectarea individualizării, dar tratarea diferenţiată a elevilor pe grupe valorice este absolut necesară.

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License